අපේ ජන කවි

ඔන්න මලේ ඔය නා මල නෙලා   වරෙන්
අත්ත බිදෙයි පය බුරුලෙන් තබා  වරෙන්
කැළණි ග‍ෙඟ් ඔරු යනවා බලා   වරෙන්
සාදුකාර දි ඔරුවක නැගී               වරෙන්

තන්ඩලේ දෙන්නා දෙපොලේ   දක්කනවා
කටු කැලේ ගාල නොලිහා වද        දෙනවා
හපුතලේ කන්ද දැකලා බඩ              ද නවා
පවු කළ ගොනෝ ඇදපන් හපුතල්   යනවා

ඉන්නෙත් දුම්බරයි මහ කළු ගලක්         ‍යට
කන්නෙත් කරවලයි රට හාලේ           බතට
බොන්නෙත් බොර දියයි පූරුවෙ කළ  පවට
යන්නේ කවදා ද මවුපියො දකින්          නට

ලස්සන හිමවතේ මා වී             පැසෙන්නේ
දුක් දෙන අලි ඇතුන් පලවා           හරින්නේ
රැක්මෙන දෙවියනේ වෙල බත්     බුදින්නේ
දුප්පත්කම නිසයි මම පැල් ර          කින්නේ

පෙර කාලේ තැනු පැල දැන්        දිරාලා
එම කාලේ බැදපු වැට ගොනු     කඩාලා
පැල්පතේ ගෙයමි රෑ රුක           බලාලා
නිදිමතේ කියමු පැල් කවි        ගොතාලා

එක ප‍‍‍දුරින් ලී සයක් කපා                ගෙන
එක නම ඇති දෙදෙනෙකු ගෙන්වා  ගෙන
ගුරුන් අතට දී ලි බෙදවාගෙන         ගෙන
අපිත් කෙළිමු ලී දෙපිල සැදි           ගෙන

ඉනේ බලාපන් ඉනවට සේල        බලාපන්
අතේ බලාපන් අතවට වළලු         බලාපන්
කරේ බලාපන් කරවට මාල           බලාපන්
දැදුරු ඔයෙන් ආ එතනගෙ ඔමරි    බලාපන්

අනේ දේවියනේ මට වුණු            වියෝයා
පැලේ පැදුර හොරු අරගෙන       ගියෝයා
ගෙදර ගියත් මා නොතකන          ලියෝයා
පැදුර දුන් කෙනෙක් නෑ                සියෝයා

One response to “අපේ ජන කවි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s