අපි පරිසරය සුරකිමු

headපරිසරයට ආදරය කරන්නන් ලොව පුරා සිටිති. පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ඔවුන් නොගන්නා වෙහෙසක් නැත. මේ සම්බන්ධයෙන් වෙහෙස වන්නන් වැඩිපුරම සිටින්නේ බටහිරය. මේ අය සංවිධානය වී කටයුතු කරති. මෙවැනි එක් ව්යාපාරයක අදහස වන්නේ මිනිසා ස්වේච්ඡාවෙන් මොලොවින් තුරන්වුවහොත් ස්වභාවධර්මය ආරක්ෂා වනු ඇති බවය.

මේ අදහස ප්රචලිත කිරීම සඳහා ‘ස්වේච්ඡාවෙන්  මිනිසා තුරන් වී යෑමේ ව්යාපාරය’ යනුවෙන් ව්යාපාරයක් ද පිහිටුවාගෙන ඇති අතර අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියක් ද මේ සඳහා ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියෙන් දරුවන් බිහි නොකරන ලෙස ලෝක වාසීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. මෙම අදහසට සමාන අදහසක් ඉදිරිපත් කරන පොතක් මෑතකදී පලවී තිබේ. මෙම පොතේ කර්තෘ ඇලන් වයිස්මන් කියා සිටින්නේ ලෝකයේ සියලූම පවුල් විසින් බිහි කළ යුත්තේ එක දරුවෙක් බවය. එවිට පරිසරය විනාශයට යොමු කරන මිනිසාගේ බෝවීම අඩුවනු ඇත. දැනට බිලියන 6 ක් වන ලෝක ජනගහණය බිලියන 1.6 තෙක් අඩුවනු ඇත. මේ ජනගහණය 1900 දී පැවති ලෝක ජනගහණයයි. පරිසරය ආරක්ෂාවීම එමගින් සිදුවනු ඇත. අපි පරිසරය සුරකිමු

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s