මගේ මාතෘ භුමිය

රත්න දිප ජන්ම භුමි

ලංකා දිප විජය භුමි‍‍

ෙමි අපේ උදාර වු

මාතෘ භුමියයි//

ආදි සිංහලේ

වීර ‍මීතුන් ලෙයින්

සාර වු උදාර වු

මාතෘ භුමියයි//

මාණික්‍ය ‍සේ පො‍ලෝගැබෙ නිධාන වී//

ඇත්තේ ඒ අභීත දු පුතුන්

ජාතයේ නාමයෙන්

සංග්‍රාම භුමි‍යේ//

ජිවිතේ පුදා හැලු ලේ කදයි

සින්ධුපමාන වැවි තලා මතින් ඇදි//

පද්ම රේණුවෙන් සුගන්ධ වී

රන් කරල් නමා හමා සිත් ප්‍රබෝධයෙන් පුරා//

එන්නේ උන් හෙලු ප්‍රාණ වායුවයි

ගංගා තරංග රාව දී රිදි වණින්//

මල් පිපි කුලින් කුලේ හැපී

ගායනා කරන්නේ

ආකාශයේ නැගි

වීරයන්ගේ ඒ යශෝ ගීතයයි

රත්න දිප ජන්ම භුමි

ලංකා දිප විජය භුමි‍‍

ෙමි අපේ උදාර වු

මාතෘ භුමියය//

රචනය – මහගම‍සේකර මහතා

One response to “මගේ මාතෘ භුමිය

  1. අපෙ ශ්‍රි ලංකවෙ ජතික ගිය හා සමන ගිතයක් ( රචනය: මහගම සෙකර/ ගයනය: පන්ඩිත් අමර දෙවයන්) සරස්වති දෙවියගෙ අශිර්වදයෙන් බිහි උනු කලා කරුවන් දෙදෙනෙක්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s