මා තුළ වු යහපත් හැම දෙයකටම මම පොත්වලට ණය ගැති‍වෙමි. මම  පොත්වලට ආදරය කරන්නෙමි. හැම පොතක් ම මට පෙනෙන්නේ හාස්කමක් හැටියටය. ගැඹුරැ හැගීමිවලින් හා ප්‍රීතිමත් උද්යෝගයකින් යුතු ව මිස මට පොත් ගැන කථා කළ නොහැකිය. මගේ අතට පොතක් පත් වූ විට ජිවමාන දෙයක් ආශ්චර්යවත් දෙයක් මා අමතා කථා කළ හැකි දෙයක් මගේ අතට මගේ ජීවිතයට ඇතුලු වූවාක් මෙන් හැගෙයි.

(මැක්සිමි ගෝර්කි  )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s