ඉවසීම

හැම දෙයකටම ඉවසීම

අත්‍යවශ්‍යය.ඔබට කුකුළු

පැටවකු ලබා ගත හැක්කේ

බිත්තරය පැලීමෙන් නොව.

එය රැක්කවීමෙනි.

(ආර්නල්ඩි එචි. ග්ලාස්ගේ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s