අපි වෙමු

අපි වෙමු එක මවකගේ දරැවෝ

එක නිවසෙහි වෙසෙනා

එක පාටැති එක රැධිර  වෙ

අප කය තුල දුවනා

එබැවිනි අපි වෙමු සොයුරැ සොයුරියෝ

එක ලෙස එහි වැඩෙනා

ජිවත් වන මෙම නිවසේ

සොදින සිටිය යුතු වෙ

සැමට ම මෙත් කරැණා ගුණෙනි

වෙලී සමගි දමිනි

රන් මිණි මුතු නොව එය මය සැපතා

කිසි කල නොඑ දිරනා

(ආනන්ද සමරකෝන්  මහතා)