අතිත උරැමය

දේශීය කලාත්මක බව

අභිමත හා සොබාදහම

කැටි කරලූ අනර්ඝ වූ

සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව

යාපහුව හා

සීගිරිය වැනි උරැමයන්

ගෙනදෙයි

අතීත අභිමත හෙටටත්

One response to “අතිත උරැමය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s