ජිවිතය

හැම උදයක් පාසා ජීවිතේ

කටුක බව

ඔබ අප නිසා විදිනා

බව දන්නෙමි පියාණෙනි……..

අමිමාගේ ලේ කිරි වුවා සේම

ඔබගේ ලේ දහඩිය වන බව

මම මගේ දෙඇසින්දුටුවා  

ඒ බව මම දන්නෙමි……..Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s