සබද

සබද නවතින්න ඔබ
දිව යන දිගු මාවතේ
සිතන්න ඔබ….
ඔබේ හිසට බර වැඩියි
පැතුමි මල් සුපිපෙන හෙට දිනක්
ගැන….

සබද ඔබ පැමිණි ඇත්තේ
කෙටි දුරකි ඔබට තව
බොහෝ දුර යායුතුව ඇත….
බර වැඩි වුවත් ඔබේ හිසට
පැතුමි මල් සියල්ල

මතු ඔබේ දිදුලන….
රන් අනාගතය වෙනුවෙන්
දිවයන්න ඔබ නිවැරදි යැයි සිතන
දිගු මාවතේ….

කෙදිනක හෝ සබද

නියතයි ඔබට ජය….

සමිබුද්ධ පරිනිර්වාණය

අකලට පරවූ මල්
දස අත……
පොළෝ කමිපා විය
ඒ දින
උත්තරීතර මනුෂ්‍යත්වයේ
ප්‍රතිරෑපය
නිසල විය…..
කෙලෙස් ගින්නෙන්
පීඩිත වූ
ලොවේ සතහට…..
නිවන් තෙරෙන් එතෙරවීමේ
මග කියමින්
අනිත්‍යතාවය පසක් කරමින්…..

තිලොවග සමිද

උදය පිපි මල සවස මැලවී
උපත මරණය ,
එකට ඇති බව
……..
ලොවට පෙන්වා
සත්‍ය දුටුවෙ

බුදු සමිද ඔබ පැවසූ ලෙසමය…….

සුනිල කදුරැලි  අතර ඉපදී

ගැලූ නදියද
වියලි සමයක………
සිදියාමෙන් ඔබෙ වදනක
අරැත දුටුවෙමි
සමිද නිසි අයුරින්……….

සසරෙහි බියකරැ වළා අතරින්
එළිය ඇත්තේ
ඔබ පෙන්වූ
මගෙහි පමණකි…….
එවන් ආලෝකයෙන්

අපේ සිත්එළිය කළ
ඔබෙ පායුග බැති සිතින් නමදිමි……..