තිලොවග සමිද

උදය පිපි මල සවස මැලවී
උපත මරණය ,
එකට ඇති බව
……..
ලොවට පෙන්වා
සත්‍ය දුටුවෙ

බුදු සමිද ඔබ පැවසූ ලෙසමය…….

සුනිල කදුරැලි  අතර ඉපදී

ගැලූ නදියද
වියලි සමයක………
සිදියාමෙන් ඔබෙ වදනක
අරැත දුටුවෙමි
සමිද නිසි අයුරින්……….

සසරෙහි බියකරැ වළා අතරින්
එළිය ඇත්තේ
ඔබ පෙන්වූ
මගෙහි පමණකි…….
එවන් ආලෝකයෙන්

අපේ සිත්එළිය කළ
ඔබෙ පායුග බැති සිතින් නමදිමි……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s