සබද

සබද නවතින්න ඔබ
දිව යන දිගු මාවතේ
සිතන්න ඔබ….
ඔබේ හිසට බර වැඩියි
පැතුමි මල් සුපිපෙන හෙට දිනක්
ගැන….

සබද ඔබ පැමිණි ඇත්තේ
කෙටි දුරකි ඔබට තව
බොහෝ දුර යායුතුව ඇත….
බර වැඩි වුවත් ඔබේ හිසට
පැතුමි මල් සියල්ල

මතු ඔබේ දිදුලන….
රන් අනාගතය වෙනුවෙන්
දිවයන්න ඔබ නිවැරදි යැයි සිතන
දිගු මාවතේ….

කෙදිනක හෝ සබද

නියතයි ඔබට ජය….

One response to “සබද

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s