උත්සාහවන්තයා ජය ගනී

උත්සාහය යනු උනන්දුවයි.උනන්දුවෙන් මහන්සිවී යමි අරමුණක් කරා කටයුතු කරයි නමි එම තැනැත්තා ජය ගනු නිතයි.අද බොහෝ උසස් නිළතල දරණ ,එ‍මෙන්ම ඉතා ධනවත්ව  කැප කිරීමක්,උනන්දුවක් දරා ඇත.බොහෝ ලෝක නායකයින් කුඩා කල ඉතා අසරණ දිළිදු ජීවිත ගතකර පසු කලෙක තම කාලය ශ්‍රමය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් අන්දමින් යොදවා එම තත්වය ලබාගෙන තිබේ.අපි උත්සාහයෙන් කටයුතු කර ජීවිතය ජය ගනිමු.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s