මිහිතලය රැකගැනීම අපේ යුතුකමකි

ආදිකාලයේ සිට පැවත එන වනාන්තර අප අවට තිබෙන පරිසරය විනාශ නොකල යුතුය.එසේ විනාශ කළ විට අපට ආශ්වාස කිරීමට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වැයුව අහිමි වී යයි.අප ජීවත් වන පරිසරය කාන්තාරයක් බවට පත්වේ.එපමණක් නොව අපට සිසිල දීමට එක් ගසක්වත් නැතිවේ.අපට ආහාර සදහා කිසිදු දෙයක් නොමැති වේ.එවිට අප මිය යනු ඇත.

දැන් කාලය වන විට අප පරිසරය විනාශ වෙමින්පවතී. වීම නිසා අනතුරැද සිදු වේ.නාය යෑම,නියගය   ගස් වැල් විනාශ කිරීම නිසා ඇති වන අයහපත් ප්‍රතිඵල වලින් කිහිපයකි.ඒවා අඩු කර ගැනීමට නමි අප වැඩි වැඩියෙන් පැල සිටුවිය යුතුය.මේ පරිසර‍යේ අප පමණක් නොව සතුන්ද ජිවත් වෙති. අප ඔවුන්ට ද අවස්ථාව ලබාදිය යුතුය.එවිට ඔවුන් මේ සුන්දර මිහිතලය තව තවත් සුන්දර කරාවි. අපි අපේ පරිසරය පණනල මෙන් සුරකිමු.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s