බඹරකන්ද දිය ඇල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ලයි.ලොව උසම දිය ඇලි අතර 48 වැනි ස්ථානය ගනී.උසින් මීටර් 241 පමණ වේ.පිහිටා තිබෙන්නේ බදුල්ල දිස්ත්‍රීක්කයේය. බඹරගල කන්ද හා වැලි හේන කදු දෙක අතරින් ගලා බසියි.‍බඹරකන්ද දිය ඇල්ල යන නාමය ලැබී ඇත්තේ ඒ අව‍ට ඇති ගල්වල විශාල වශයෙන් බඹර වද බැද තිබූ නිසා බව පැවසේ.අවට ඇති සදාහරිත වනාන්තර නිසා මෙම දිය ඇල්ල වඩාත් සුන්දර වී ඇත.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s