හීන්බෝවිටියා ශාකය

ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ආවේණික වූ ශාකයක් වූ ලෙස හීන්බෝවිටියා ශාකය හැදින්වේ.මෙම ශකය පඳුරු සහිත ශාක විශේෂයක් වන අතර පුෂ්ප දම් පැහැයෙන් යුක්තය.ඉත්තක පෙති පහකින් යතු මල් කිහිපයක් දැක ගත හැක.ලංකාවේ වියළි හා තෙත් කඳුකර ප්‍රදේශ වල බහුල වශයෙන් වැඩෙන අතර මෙම ශාකය ලඳු කැලෑ අතරද මද වශයෙන් දැකගත හැක. ශාකයේ පත්‍ර හා පෙතු ඖෂධීය වශයෙන් වැදගත් වේ.විසිතුරු පැළෑටියක් ලෙස ද යොදා ගත හැක.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s