රමිබොඩ ඇල්ල

පිහිටා තිබෙන ගමේ නමින් මෙම දිය ඇල්ල නමිකර තිබේ.මහවැලි ග‍ඟෙන්

පෝෂණය ලබයි. දිය දහරා දෙකක් ලෙසින් ඇද හැ‍ලෙයි. උස මීටර් 109කි. ශ්‍රී ලංකාවේ උසම දිය ඇලි අතර දහවැනි ස්ථානය ගනී. දුටුගැමුණු කුමරැ කොත්මලේ කොටගේපිටිය ප්‍රදේශයේ අප්‍රකටව ජීවත් වූ කාලයේදී මෙම ඇල්ලෙන් දිය නෑ බවට ජනප්‍රවාදයක් පවතී.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s