සොබා දහම

හිරැ පිබිදී මල් විකසිත වි
සොබාදහමි මව
සැරසී
සදාරිතව සිහිල්සෙවණ
දෙනතුරැ ගොමු
නීල වර්ණ සේලයක් මෙනි
මහ සයුර
විදු මන පුබුදුවා
විෂ වායු වාතලය
මත සයුරැ දුෂ්‍ය වී
තුරැ ලතා ඇද වැටී
පවිටු මිතුරෙකු වෙයි
විද්‍යාව
සොබාදහමි මෑණියනි
මේ වියවුලට
වගකියන්නේ කවුරැන්ද

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s