අධ්‍යාපනයේ ඇති වැදගත්කම

අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථය වනුයේ රටට ගමට සමාජයට උගත් යහපත් පුද්ගලයකු බිහි කිරීමයි.පාසල් යන ශිෂ්‍යන් වශයෙයන අපද ‍යහපත් පුරවැසියන් වී රටට ගමට සේවයක් කළ යුත්තේ හොඳ පුරවැසියන් වී රටට ගමට සෙවයක් කිරීමට කල යුත්තේ හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබීමයි.මවගේ කුස තුල සිටම ඉගෙගනීම ආරමිභ කළ අපට මිය යන තෙක් ඉගෙගනීමට බොහෝ දේ ඇත.දෙගුරැන් විසින් අපට දෙනු ලබන නොමද ධනය නමි අධ්‍යාපනයයි.ඔවුන්ගේ එකම බලපොරොත්තුව ණැනවත්,ගුණවත් සමාජයට වැඩැති යහපත් පුරවැසින් බිහි කිරීමයි.දෙමාපියන්ගේ එඒම අධිෂ්ඨානය අපි එලෙසින් ඉටුකර දීමට නමි නිසි අධ්‍යාපනයක් හදාරා ගුරැවරැ වැඩිහිටි අයගේ ගෞරවාදරය ලබා අනාගත පරපුරටත් අධ්‍යාපනයේ අගය පෙන්වා දී ඔවුනුත් යහමගට යොමු කිරීමට දිරි ගනිමු…

ගුරැ මාපියවරැනි…….

ගුරැ මාපියවරැනි
හිමිදිරි උදයේ……
ඔබ පාසල වෙත
පිය නැගූ විට
මා සතුටින් නැගී සිටියෙමි,
ගෞරවයෙන්……
ගමි බිමි හැර දමා
ආවේ
ඔබ මෙහි සේවයට
සෙනෙහසින්…..
විටෙක ඔබ මවකි
විටෙක ඔබ පියෙකි
තවත් විටෙක ඔබ මිතුරියකි
අපට හැකි සියළු දේ
ජයගන්න….
ආදරයෙන්
සෙනෙහසින්
කැපවීමෙන්…….
කටයුතු කරන
ඔබට
මා සදා ණය ගැතී
ගුරැ මාපියවරැනි…….