අධ්‍යාපනයේ ඇති වැදගත්කම

අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථය වනුයේ රටට ගමට සමාජයට උගත් යහපත් පුද්ගලයකු බිහි කිරීමයි.පාසල් යන ශිෂ්‍යන් වශයෙයන අපද ‍යහපත් පුරවැසියන් වී රටට ගමට සේවයක් කළ යුත්තේ හොඳ පුරවැසියන් වී රටට ගමට සෙවයක් කිරීමට කල යුත්තේ හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබීමයි.මවගේ කුස තුල සිටම ඉගෙගනීම ආරමිභ කළ අපට මිය යන තෙක් ඉගෙගනීමට බොහෝ දේ ඇත.දෙගුරැන් විසින් අපට දෙනු ලබන නොමද ධනය නමි අධ්‍යාපනයයි.ඔවුන්ගේ එකම බලපොරොත්තුව ණැනවත්,ගුණවත් සමාජයට වැඩැති යහපත් පුරවැසින් බිහි කිරීමයි.දෙමාපියන්ගේ එඒම අධිෂ්ඨානය අපි එලෙසින් ඉටුකර දීමට නමි නිසි අධ්‍යාපනයක් හදාරා ගුරැවරැ වැඩිහිටි අයගේ ගෞරවාදරය ලබා අනාගත පරපුරටත් අධ්‍යාපනයේ අගය පෙන්වා දී ඔවුනුත් යහමගට යොමු කිරීමට දිරි ගනිමු…

One response to “අධ්‍යාපනයේ ඇති වැදගත්කම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s