ගුරැ මාපියවරැනි…….

ගුරැ මාපියවරැනි
හිමිදිරි උදයේ……
ඔබ පාසල වෙත
පිය නැගූ විට
මා සතුටින් නැගී සිටියෙමි,
ගෞරවයෙන්……
ගමි බිමි හැර දමා
ආවේ
ඔබ මෙහි සේවයට
සෙනෙහසින්…..
විටෙක ඔබ මවකි
විටෙක ඔබ පියෙකි
තවත් විටෙක ඔබ මිතුරියකි
අපට හැකි සියළු දේ
ජයගන්න….
ආදරයෙන්
සෙනෙහසින්
කැපවීමෙන්…….
කටයුතු කරන
ඔබට
මා සදා ණය ගැතී
ගුරැ මාපියවරැනි…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s