නව වසර වාසනා

ලා දළු මල් වඩාගෙන
තුරැලතා හිනැහුණා……
ඇසේ ගස් අතරින්
මිහිරි කුරැළු ගායනා
සාමයේ පරවියන්
නිදහසේ පියඹනා…..
නව වසරේ සතුට සැනසුම
රැගෙන එලැබුනා
රැදුරැ ගිනි අවි
සතුරැ අත් මගින්
ගිලිහුණා……
උන් තුටින් සාමයේ
මාවතට පිවිසුනා
ඇසේ සතරතින්
ජය මගුල් ගී ගායනා
මවිබිමේ සැමට වාසනා…….