ජීවිතයට ඔවදනක්

*ඉතාම සාර භුමිය පවා වගා නොකළ‍ විට  එය වල්පැළ වලින් පිරී යනු ඇත.

(ප්ලූටාර්ක්)

*නිදහස දිනාගැනීමට වඩා අමාරැ කාරිය දිනූ නිදහස රැක ගැනීමයි

(මහත්මා ගාන්ධි)

*අතීතය ගෙවි ගොස්ය.එය අපට වෙනස් කළ නොහැකිය.එය මද ලෙසින් හෝ හැඩ ගැස්වීමට අපට පුළුවන.

(ශ්‍රි නේරැ)

*විනයගරැක භාවයෙන් තොර උගත්කමින් වැඩක් නැත.

( වෙලිංටන් )

*මෝරන වී කරල
නැමෙයි රස වැඩුණු කල
නුවන මෝරන  කල
එමෙන් දරැ කැල – නැමෙත් මනකල

*භාෂාව යනු මිනිසා දීර්ඝ කාලීන ජීවන  අරගලය , සන්නතිය තුල තමා ලත් දැනුමි ,කුසලතා , හැකියා , ධාරිතා , වින්දන යනාදිය නිදන් තර තැබීමටත් අන්‍යන්ට සන්නිවෙදනය කිරිමටත් තනාගත් උපකරණයයි.