සුර්යග්‍රහණය

ලංකාවාසීන් වන අප හට අවසන් වරට ‘පූර්ණ සුර්යග්‍රහනයක්’ දක්නට ලැබුනේ මෙයට වසර 54කට පෙර දී ය. වර්ෂ 1955 ජුනි 20 වැනි දින සිදු වූ මෙම ‘පූර්ණ සුර්යග්‍රහනයේ’ දී සුර්යයා විනාඩි 7 කුත් තත්. 8ක කාලයක් ස‍‍‍ඳෙන් වැසී ගොස් තිබිණි. තාරකා විද්‍යා ඉතිහාසයෙහි වාර්ථාගත ග්‍රහණයක් ලෙස සටහනක් වී තිබෙන මෙම ‘පූර්ණ සුර්යග්‍රහනය’ ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට ද කිසීදා අමතක නොවනු ඇත.
පූර්ණ සුර්යග්‍රහණයක දී අහස රාත්‍රී කාලයේ දී මෙන් අඳුරු වී ගොස් තාරකා ලෙලදීමට පටන් ගන්නා බැවින්, එවැන්නක් තවත් බෝහෝ කලකට අප හට දැක බලා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. එය එසේ වනුයේ, ලොවේ එක් ස්ථානයකට එවැන්නක් නැවත දර්ශණය විම සදහ‍ා වසර 370ක් ගත වන බැවිනි.

One response to “සුර්යග්‍රහණය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s