අපට වෙචිච දේ…..

අපේ ලැබි එකේ කරන්ටි එක කැපුවට පස්සේ අපිට ගොඩාක්ම දුක හිතුනා.ඒ වගේම අපි ඒ වෙලාවෙ කර කියා ගන්න දෙයක් නැතිවයි හිටියේ.ඒත් මොනවා කරන්නද. අපිට කාගෙන්වත් උදවිවක් උපකාරයක් ලැබුනේ නැ.  අපේ සර්ගේ සහ අපේ උත්සාහයෙන්  උනන්දුවෙන් ටිකක්  ලැබි එකේ කරන්ටි බිල ගෙවන්න සල්ලි හොයා ගත්තා.2010-02-03 දින අපේ සතුටුම දවසක් වුනා.එදා තමයි අපේ ලැබි එකට කරන්ටි එක ලැබුණේ.අපිට දැන් කියාගන්න බැරි තරමට සතුටුයි. ලැබි එකට කරන්ටි එක නැති දවස් ටික අපට දැනුනේ හරියට අවුරැද්ක් ගෙවුනා වගේ. දැන් ඉතින් අපිට ආයිමත් අලුතින් වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්නේ.අපිට ‍අපේ ලැබි එකට කරන්ටි එක ගන්න නන් අයුරින් උදවි උපකාර කල අයට ගොඩාක්ම ගොඩාක් ස්තූතියි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s