ඔබ මගේ පහනයි අමිමේ

සිතේ තිබෙනා දුක් කරදර
පවසන්නට සිටින්නේ ඔබයි
සිතට දැනෙනා සතුට …..
බෙදා හදාගන්න
ඉන්නේ ඔබයි…
යමි විටකදි වරදක් වුවහොත්
අවවාද දෙන්නේ ඔබ…..
මා පසුබැස්සොත්
දිරිගන්වන්නේ ඔබයි….
අමිමේ නිසැකයෙන්ම
ඔබ මට පහනක් විය
සදා මා ඔබට ණයගැතී…..


One response to “ඔබ මගේ පහනයි අමිමේ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s