යථාර්ථය

ඉමක් නොපෙනෙන විශ්වයේ
තෙරක් නොපෙනෙන …….
ක්ෂිතිජයට
ළං වී……..
අනාගතය දෙස බලා
දිග පෝලිමක්
බර ෆයිල් මිටියක්
අතින් දරා
කල් මරන්න සිදු වේද
මේ අපට………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s