උත්සාහය නම්

අත්තටු
නොලද ලත්….
කෙසේ හෝ තටුවක්
ලැබුණොත් ඉන්
රට පුරාම පමණක් …..
නොව මුළු ලොව පුරා
සිසාරා යමි……
උත්සාහය
අත්තටු ලබාදෙයි…….

One response to “උත්සාහය නම්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s