තනිකම

මට මා පමණක් වෙයි
වෙන කිසිවෙකු නොවෙයි
මා මුලා වී දෝ………..
මේ ලෝකයේ
අවස්ථාවාදීන් සිටින
බියකරැ ලොවේ ජීවත් වීම………
අභියෝගයක් සැබවින්ම
එය ජයගත යුතු බැවිනි…..
කියා ඇත්තේ
තම හිසට තම අතමය
සෙවණැල්ල………

One response to “තනිකම

  1. තනිකම ගැන ඒෙහමම හිතන්න ඒපා.. තමන්ෙග් අැතුලටම හිතන්න ගත්තම අපි හැම ෙකෙනක්ම තනි ෙවනවා.. නමුත් ෙම් සුවිසල් ෙලා්කය අැතුෙල අපි කවුරුත් තනි ෙවන්ෙන නැහ.. නමුත් ඒක ෙදයක් තිෙයනවා… ඒ්ක තමයි තමාව හදුනා ගත්ෙත නැත්නම් අපි හැම විටම තනි ෙවනවා..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s