මීදුම

සද කුමරිය බැසයන්න
අරැණැල්ලට හොරෙන්
හිරැ කුමරැ තනි වෙයිද……
සද කුමරිය නැති හෙයින්
පිනි බිදු වැටෙන්නට
නිල්වන් තණ බිමට……
සොදුරැ වූ අරැණැල්ල
උදාවෙයි……..
මොහොතකින්
මීදුමී සළු පිරිවරා
සීතල ඍතුවේ …….
කදු මුදුන සිපගනිත්
අද දිනට ඇරයුමෙන්
උදා වූ හිරැකිරණ……
මකායයි මොහොතකින්
සිත මගේ තනි වෙයිද
මීදුම නැති හෙයින්…..