අධ්‍යාපනය

ඔබ කොයිතරමි හොදද
ඔබ කොයිතරමි  නරකද?
එහෙම  හිතෙන්නේ
ඔබ වෙලාවකට අපිට හිතාගන්නවත් බැරි තරමට
සතුට දෙනවා
ඒ වගේම වෙලාවකට හිතාගන්නවත් බැරි තරමට
දුක් දෙනවා
ඒත් ඔබත් එක්ක කවදාවත්ම තරහ නෑ
ඔබ ලබාගන්න මොනතරමි දුක් විදිනවද?
මොනතරමි දේවල් කරනවද?
ඔබ ඒ කිසිදෙයක් නොදන්නවා වගේ හිටියට
ඔබ මගේ අනාගතයට මහගු සමිපතක්
මට අවශ්‍ය ඔබ ගැන  හැම දෙයක්ම දැනගන්න
නිවැරදි බවත් මම දන්නවා
ඔබ ලබා ගැනීමෙ වටිනාකම ගැනත් දන්නවා
ඉතින්
ඔබ මගේ ජීවිතයට මිණි පහනක් වනවා නේද?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s