ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය.

බෞද්ධ වූ අපි කවදා හෝ නිවන් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. නිවන යනු සියලු කෙලෙස් නැති කොට සිත පිරිසිදු කර ගැනීම යි. ඒ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගයක් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කර තිබේ. ඒ මාර්ගය හැඳින්වෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නමිනි. උතුම් වූ අංග අටක් ඇති මාර්ගය හෙවත් පාර යනු එහි අදහසයි. මේ මාර්ගයට මැදුම් පිළිවෙත කියාත් කියනු ලැබේ. ශරීරයට දැඩි දුක් දීමේ අන්තයට හෝ ශරීරයට  වැඩි සැපදීමේ අන්තයට නො ගොස් ඒ අතර මැදි පිළිවෙතක් අනුගමනය කෙරෙන බැවින්, එය මැදුම් පිළිවෙත නමින් හැඳින්වේ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හෙවත් මැදුම් පිළිවෙත පිළිපැදීමෙන් නිවන් ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා පමණක් නොව ඉගෙනීම ඇතුළු දිනපතා ජීවිතයේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට හැකි වේ.

ආර්ය අෂ්ටංගික මාර්ගයේ අංග අට මෙසේය.

1. යහපත් දැකීම හෙවත් සම්මා දිට්ඨී
2. යහපත් කල්පනාව හෙවත් සම්මා සංකප්ප
3. යහපත් වචනය හෙවත් සම්මා වාචා
4. යහපත් ක්‍රියාව හෙවත් සම්මා කම්මන්ත
5. යහපත් දිවි පැවැත්ම හෙවත් සම්මා ආජීව
6. යහපත් උත්සහාය හෙවත් සම්මා වායාම
7. යහපත් සිහිය හෙවත් සම්මා සති
8. යහපත් සිතේ එකඟ කම හෙවත් සම්මා සමාධි

One response to “ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s