මුදල් නිසා නැතිවන මනුස්සකම………

ඇස් ඇරලා බලන්න අද සමාජය දිහා, මුදල් වලට  තණ්හාව නිසා මිනිසුන්ගේ මනුස්සකම  කොතරමි  දුරට  නැතිවෙලා තියෙනවද කියලා. සහමහර මිනිසුන් මෙ අමනුෂය්‍ය ගති නිසා මිනිසුන්ගේ ජීවිත පවා විනාශ කරන  පහත් තත්වය පත් වෙලා තියෙනවා.අද සමාජයේ මිනිසුන් මුදල් වලට ම යටවෙලා.තමන්ගේ අමිම තාත්තා  සහෝදර සහෝදරයන්,වැඩිහිටියන් සමාජයේ මෙ තත්වය නිසා පේන්නේ නෑ.මෙ රටෙි ඉන්න සල්ලිකාර මිනිසුන්  මුදල් නැති දුප්පත් මනිස්සු සමාජයේ ගණන් නොගන්න තත්වයකට පත්වෙලා තියෙනවා. මුදල් කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය දෙයක්.ඒ අපි මුදල් වලට අනවශය ලෙස කෑදර වෙන්න හොද නෑ.අද සමාජය මුදල් නැතිව කිසිම දෙයක් බැරි තත්වයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඇයි‍ මෙහෙම උනේ බලන්න නිවැරදි දේ කුමක්ද කියලා.නිතරම නිවැරදි දේ තොරාගන්න.

One response to “මුදල් නිසා නැතිවන මනුස්සකම………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s