දක්ෂකම ජීවිතය සාර්ථක කරගැනීමට මං පෙත් සාදයි

දක්ෂකම  වැඩි  දියුණු කරගැනීම ඉතා පහසු දෙයක්.බැහැ යන හැගුම වෙනුවට ,නිතරම  මට පුළුවන් යන හැගුම ඇති කරගන්න   ඕන.එතකොට තමයි ජීවිතේ ලස්සන වෙන්නේ, ජීවිකතේ සාර්ථක වෙන්නේ.ඒ වගේ ම හැකිතාක් කියවීමෙන් තමන්ගේ දක්ෂතාවන් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්.ඒ වගේම මෙි සදහා නිරවුල් මනසක් මෙන්ම නොපසුබට උත්සාහයත් එකසේ  පවත්වා ගැනීමටසිහි සැලකිල්ලත් ඉවසීමත් තිබෙන්න ඕනි.ඒ වගේම යමක් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නිතර උවමනාවක් තිබෙන එක ගොඩාක්ම වැදගත්.

පාසල් ලමුන් වශයෙන්  සිත අවුල් වන නොවුමනා දේ වල‍ට සිත නොයොදවා ඉගෙනීම ආදී තම දියුණුවට අදාළ කරැණු වලට  ටැඩ වලට සිත යොදවන්න පුරැදු වන්න ඕන.ඒ වගේම  එවන් වැඩ සැලසුමි කරගෙන ඒවා නිසි සේ ඉටුකර ගැනීමට කලසටහනකට අනුව ක්‍රියා කිරිම ඉතාම වැදගත්.
ඒ වගේම තමා අවට සිටින පවුලේ අය,ගුරැවරැන්,යහළු යෙහෙලියන් සහ යහපත් වැඩිහිටියන් අශ්‍රය කිරිම තුලින් අන් අයගෙන්ද අදහස් විමසා කටයුතු කිරිම තුලින් තම ජීවිතයට අලුත් අදහස් අලුත් දේ එකතු කරගන් පුළුවන්.  ඒ වගේ ම අන් අයව අනුකරණය කරන්න හොද නෑ.ඒ වගේම යහපත් අය කියන දේවල් පිළිගන්න ඕන.ජිවිතය ලස්සන වෙන්නේ අපේ සිත් තුළ ඇති වන සිතුව්ලිත් එක්ක.අපේ සිත තුල ඇති වන සිතුවිලි නිතරම යහපත් වෙන්ව ඕන.ඉහත සදහන් කළ දේවල් වලින් තරමක් හෝ තම දක්ෂතා දියූණු තරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒත් ‍මීට අමතරව කොචිචර දේවල් තියෙනවද අපේ ජීවිත වලට එකතු කරගන්න.