ජීවිතය………

පිනි බිදුවක් වැනි ජීවිතය
නැවතිය නොහැක කිසිවිට
ඉමක් කොනක් නැත…….
අවසානයක් නැත
පටන් ගත් විටම එහි අවසානය
සිදුවිය හැකිය…….
ජීවිතය ගෙවන විට
හමුවන දෑ බොහෝය
එහි හොද නරක ……
තේරැමි ගැනීමට අපහසුය
එවිට වරදින තැන් බොහෝය
ජීවිතයේ මුල්තැන
අධ්‍යාපනයටය…….
එවිට ජීවිතය විදිය හැක
නැතහොත් විදවන්නට සිදු වේ…….

One response to “ජීවිතය………

  1. “ජීවිතයේ මුල්තැන
    අධ්‍යාපනයටය…….
    එවිට ජීවිතය විදිය හැක
    නැතහොත් විදවන්නට සිදු වේ…….”
    ඔය වයසෙ ගොඩක් අයට නොතේරෙන දේත් ඕකමනේ නේද…! වටිනා අදහසක්. දිගටම ලියන්න.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s