ජීවිතයේ දැවෙන ගිණි පුපුරැ රශ්මිය තව කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නමි

සංසාර ගමන නම් වූ ඔරැවේ
පැද යන හබලක් වූ ජීවිතය
චන්ඩ මාරැතයට හසු වී
පෙරළි අතරමං වූවා සේ…………
වෑයමින් නැගිටින්න උත්සාහ වුවද
තේරැමි ගත නොහැකි
බලවේග පසුපස ඇදෙයි ………..
ජීවිතයේ දැවෙන ගිණි  පුපුරැ
රශ්මිය තව කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නමි
තවත් අවුලා එම ගින්නට
සතුටු වේ නම් මිනිස් සිත……
කදුළු ,වේදනා ,පරාජය
නොදැනෙන මිනිසුනි
සංසාර ගමනට……..
අබලන් වූ  හබල වාරැකරන්
යථාර්ථයට පියනගින්න………….

One response to “ජීවිතයේ දැවෙන ගිණි පුපුරැ රශ්මිය තව කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නමි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s