බුද්ධිය………..

බුද්ධිය  බුද්ධිය යනු අප උපතින්ම ගෙන ආ දෙයක් නොවේ.සමහර අය කියන්නේ බද්ධිය වාසනාව මත තීරණය වන දෙයක් කියලා.නැහැ එහෙම දෙයක් නොවේ.     බුද්ධිය ලබනවාද නැද්ද යන්න තීරණය කරන්න ඕන අපියි. ඉගෙනීම මගින් බුද්ධිය අප වෙත ළගා වෙනවා වගේම උගත් දෙය නැවත ආවර්ජනය කිරීම තුලින් අපේ බුද්ධිය තව දුරටත් දියුණු වෙනවා.     කියවීම බුද්ධියේ සහෝදරයෙකි. බුද්ධිමත් පුද්ගලයාට සමාජය ගරැ කරනවා.ඒ වගේම තමයි පාසල් ගිය පමණින් අපට බුද්ධිය ලැබෙන්නේ නෑ.ඉගෙන ගත් දෙය ඇසුරින් අළුත් දෙයක් සිතීමට ඇති හැකියාව බුද්ධියයි. ඒ වගේම තමයි තමා  බුද්ධිමතකු යැයි සිතා ඒ පිළිබදව උඩගු වීම සැබෑ බුද්ධිමතකුගේ ලක්ෂණයක් නොවේ. බුද්ධ්මතා යනු කාටත් උදව් උපකාර කරන, දැනුමෙන් පිරිපුන්,ඒ වගේම සෑම අතකින්ම යහපත් පුද්ගලයාය. අපටත් බුද්ධ්මතකු වන්න  පුළුවන්. අපිත් අර බුද්ධ්මතකු‍ තුළ ඇති ලක්ෂණ අප ජීවිතයට ඇතුළු කරගන්න ඕන.
අනාගතය නැමැති සයුර තරණය කිරීමට ජීවිතය නැමති ඔරැවට  බුද්ධිය නැමැති හබල උපකාරී කරගත යුතුය. හබල අහිම් ඔරැව සයුර මැද අතරමං වේ  . ඒ නිසා අපි බුද්ධිය රැගෙන අනාගතය‍ට පියනගමු. එව්ට අප ජීවිත කිසි විටෙක තනි නොවෙනු ඇත.

One response to “බුද්ධිය………..

  1. ගොඩක් හොදයි මම සුබ පතනවා තවත් විස්තර ලියන්න

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s