දියුණුවේ පරිහානිය

ගිනිගත් ලෝකයේ
නොමිනිසුන් මැද
මේ ගෙවන ජීවිතය
මොනතරමි දුක්බරද
හිත් පිත් නැති ගස්වැල්
යට දිවි ගෙවන
වන සතුන්ගේ ලෝකය
මොනතරම් සුන්දරද?
දියුණු ලොවේ මුදලට විකිණෙන
මිනිසත්කම අභියසහඩා වැටෙන
නොදියුණු ලොවේ මනුෂ්‍යත්වය
පසක් කර දෙයි කෙදිනක හෝ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s