නිධානය

අප උරැමය පවතින්නේ
එදා සමහරැ නහැ දන්නේ
දෙන තරමට ලැබගන්නේ
සෙව්වොත් සැම වෙත එන්නේ

රන් මිණි මුතු රිදී කුමටද
මෙවන් නිධන් තිබෙන අයට
කාට උනත් බැහැ ගන්නට
හැක හැම තැන ගෙනියන්නට

දෙවමින් රටකට උදාන
ලොව දනහට දෙමින් දාන
කිසිවෙකුටත් නොවන දීන
“දැනුම “තමයි මහා නිධානය

One response to “නිධානය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s