…..මමත් ආසයි…..

ඉමක් කොනක් නොමැති
මේ සුව්සල්  අහස්ගැබ තුල
එක පුංච් තාරකාවක් වන්නට
දුර  ඈත නොපෙනෙන ඉමට
පියඹා ගොස්……………
පුංචි කිරිල්ලියක් සේ
නිදහසේ සැරිසරන්නට
මහ සයුරැ තෙර තුළ…….
අනේක තැන් සොයා පිහිනා යන
දිය කිදුරියක වෙන්න……..
කවියෙකු සුන්දර පදවැල් ලියනා
සුන්දර පන්හිදක් වන්නට
මුළු ලෝකයටම
එකම එක වටිනා……..
අමිල වස්තුවක් වන්නට
අධ්‍යාපනය යන මාවතේ
කිසිදා පර නොවෙන කැකුලක් වන්න
මමත් ආසයි…………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s