අලුතින් සිතන්න………..

අපි ජීවත් වෙන ලෝකයේ විවිධාකාර  ලෙසින් සිතන්නට හැකි මිනිසුන් සිටිනවා.මෙම සිතීමේ හැකියාව සෑම මිනිසෙකුට ම තිබෙනවා.කලාතුරකින් මෙම සිතීමේ හැකියාව නොමැති පුද්ගලයින් ද අද සමාජයේ ජීවත් වෙනවා.  මොළයක් කියලා ‍දෙයක් අපිට හිමිවෙලා තියෙන්නේ  සිතන්න.ඉතින් අපි නිතරම අළුතින් සිතන්න පුරැදු වෙන්න ඕන එවිට තමයි අපේ ජීවිත සාර්ථකත්වයෙන් සාර්ථකත්වයට පත්කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ.එසේම  සමහරැන් තමා අතින්  සිදුවූ වැරදි පිළිබද සහ තමන්ට කිරීමට නොහැකි වූදේ ගැන සිතමින් පසුතැවිලි වනවා අප කොතෙකුත් දැක තිබෙනවා.. ගිය අකුරට නාඩන්නේ  තියෙන අකුර රැකගන්නේ කියලා පැරණි කියමනකුත් අපි අසා තියෙනවනේ. ඉතින් අපි ඒ දේවල් ගැන සිතමින් පසුතැවිලි වෙන්නේ කුමකටද? අපි අළුතින් සිතන්න පුරැදු වෙනවනම් මෙහෙම පසුතැවිලි වෙන්න සිද්ධ වේන්නේ නෑනේ. අළුතින් සිතන්න අළුත් දේ කරන්න.හැබැයි යහපත් දේ පමණයි………….

One response to “අලුතින් සිතන්න………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s