තරමින් කුඩා වූ පමණින්………………

පොඩි පොඩි දියබිඳු එක් වී
තැනේ යැ පුවතර සයුරක්…
කැට කැට පස්කැටි එක් වී
ගොඩනැඟේ යැ පසන් බිමක්…

දහස් ගණන් පොඩි මිනිත්තු
නිහතමානි සෙයින් බැඳී,
තනති සතිර දිගු යුගයන්
පවතින ලොව තිබෙන තුරා…

කුලුණු සිතින් කරන වැඩට
දයා ගුණෙන් පිරුණු බසට
මැවේ යැ ලොවැ සුර පුරයක්
ඉහළ දෙව් විමන විලසට …

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s