සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

හෙළ දිව ජන සිරිත් යහ ගති මතු කරන
නව වසරකින් නව පැතුමන් හද පුරන
සාමයෙ සමඟියේ බැඳි බැමි සවි වඩන
නව අවුරුදු කුමරු එයි සොම්නස් රැගෙන

 කෝකිල ගී නාද එරබදු මල් සුවඳ
සරු අස්වනු පිරී සිත් කරවයි පබොද
ඔංචිලි, රබන්, අවුරුදු වාරම් නද ද
විසිරේ රටපුරා නව සිතුවිලි වැලඳ

 සුව සැප සතුට සාමය සැමටම වේවා!
අත මිට සරුවෙවී කිරි පැණි ඉතිරේවා!
නිදහස් මිහිර දස අතටම පැතිරේවා!
හෙළ දිව කිත් යසස් ලෝතුළ රැවුදේවා!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s