”පශ්චාත්තාපය”

ඉඩ නොදෙනු මැන
ගලායන්නට
දෙකොපුල මතින්
කඳුලකට,
තැවී හඬා ඵලක් නැත
කදුළු සලන්නේ කිම…..?
ඔබේ දෙනයන රිදුම්
දෙනතුරු
හඬනු රිසි නෑ,
හිනහෙමු
කඳුළ යටකර
එය අගී……..
ගෙවෙන හැම නිමේෂයක්
අර්ථවත් ලෙස
ගත කරන්නට හැකිනම්
නැත අවැසි
පශ්චාත්තාපයක්……..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One response to “”පශ්චාත්තාපය”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s