අපේ අප්පච්චී……

ගිනි ගහන මද්දහන රළු පොළව රත්වෙලා
දෙපා දැවුණා ඔබේ අපෙ කුසගිනි බලා
නීල දලු නැගී එන හේන් ඉම දෙස බලා
නුඹේ වතේ මල් පිපෙනු දුටිමි මම නෙතු සලා

වැවට බට අහස් දිය ඔබේ දහඩියට සරී
හේන් යායේ දිලුණු නීල පැළ මලින් පිරී
ගැයුණු සී පදය හිඳ තුරු මතේ පැලක සරී
කුරුල්ලන් අඬහැරය ඇසේ සවනට සපිරී

පුතේ පෙරටම යන්න ඉගෙනීම පල දරා
විෂම ලොව ජයගන්න මෙත්‍රිය සිත දරා
දෙමින් ඔවදන් මෙමට පාරමී දම් පුර පුරා
මගේ ලොව රජ නුඹයි මිණි කිරුළ හිස දරා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s