සමාගම් පනත-ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ගණනය කිරීම සහ කොටස් නිකුත් කිරීම..

උසස් පෙළ විභාගය සදහා වැදගත් වන සමාගම් පනතේ 58 වගන්තිය – ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ගණනය කිරීම සහ 52 වගන්තිය – කොටස් නිකුත් කිරීම ගිණුම් තැබීම සියලු theory සහ අභ්‍යාස මෙම වීඩියෝවෙහි දැක්වේ. ප්‍රසාද කොටස් නිකුත් කිරීම සහ හිමිකම් කොටස් නිකුත් කිරීම ඊලග වීඩියෝ වෙන්.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s